ഓരോ മനസ്സിലും ഒരു കടലുണ്ട്... ദുഃഖത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ... ശാന്തതയുടെ തിരമാലകൾ അലയടിക്കുന്ന കടൽ...! 🌊🤩❤️ 📸 @adv._sareen_satheesan 👗 @shoppy_shop77

Actress stock photos and editorial news pictures from Getty Images .Bollywood Actress Photos, Images, Gallery and Movie Stills images clips - Mallurepost.com , Bollywood Movie News.